Condicions legals de Compra d'Entrades

 

CONDICIONS LEGALS DE COMPRA D’ENTRADES “ON-LINE” A TRAVES DE LA WEB WWW.MILNOTES.COM

Vostè està formalitzant una transacció comercial amb la gestora de Milnotes SCP (d’ara endavant L’ORGANITZADOR) amb CIF J65563066 domiciliada a C/ Joan Pere Fontanella, 10 de Granollers.

Pot posar-se en contacte amb la nostra entitat en l’e-mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

O número de telèfon 677494391 en horari d’oficina per atendre al públic.

En compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la informació i Comerç electrònic (Llei 34/2002) li informem que L’ORGANITZADOR és una societat SCP

La venda d’entrades s’entén realitzada al nostre domicili social i el comprar l’entrada implica “Acceptació” de les condicions generals en el moment de la compra.

Les següents condicions de compravenda tenen com a finalitat establir els termes i explicar els detalls de l’operació de compra d’entrades per part dels usuaris que procedeixin a l’adquisició per aquesta via, així com els drets i obligacions inherents a las/s entrades objecte de compra.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

L’ORGANITZADOR ofereix a qualsevol persona interessada la possibilitat d’adquirir entrades a través d’internet per assistir als diferents espectacles que organitzi.. Els usuaris d’internet que accedeixin a la web de L’ORGANITZADOR i concretament, a aquesta secció de compravenda d’entrades, assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar els termes i condicions del contracte de compravenda, als quals queden subjectes, i que seguidament s’exposen.

FORMALITZACIÓ DE COMPRA VENDA

Des de el moment en que l’usuari cursi l’ordre de compra d’una o més entrades serà denominat “COMPRADOR”, i quedarà obligat com a tal en front de L’ORGANITZADOR que ostentarà la condició de venedor. La compra realitzada a través d’internet pel COMPRADOR i que hagi estat rebuda per L’ORGANITZADOR té caràcter contractual vinculant.

El COMPRADOR ha d’emplenar correcta i completament les dades que se li requereixen i es compromet a no introduir dades de tercers. La recepció de l’ordre de compra serà confirmada per L’ORGANITZADOR, per correu electrònic per altres mitjans sense demora, i des d’aquest moment quedarà perfeccionada la compravenda i obligades ambdues parts al compliment de l’acordat.

CONDICIONS GENERALS QUE REGEIXEN LA COMPRAVENDA D’ENTRADESATRAVÉS D’AQUEST. MILNOTES.COM

 L’adquisició de la/s entrada/s representa l’acceptació, per part del COMPRADOR de les següents Condicions Generals.

 A ) L’entrada disposa de diferent mesures de seguretat. No obstant això, l’organització

No garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida en algun dels punt oficials de venda. Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà a l’Organització a privar l’accés al seu portador. En aquests casos, si no se li permet l’accés al recinte, l’Organització declina tota responsabilitat. És condició per a l’admissió disposar de l’entrada completa i en bon estat. L’entrada haurà de conservar-se fins a la sortida del recinte.

 B ) Nº d’entrades, el preu de les mateixes, serà escollit pel COMPRADOR en el procés de compra i no podrà modificar-se una vegada finalitzada aquesta.

C ) La compra d’entrades a través de la web oficial de l’ORGANITZADOR disposa del servei d’impressió d’entrades, el qual permet (i) imprimir l’entrada en el mateix moment de finalització del procés de compra (descarregant u arxiu PDF) o bé, (+ii) guardar l’arxiu en l’ordinador per la posterior impressió. En situacions excepcional, per motius tècnics i/o de seguretat, el servei d’impressió d’entrades podria estar desactivat, en aquest cas, el COMPRADOR haurà de presentar-se en les taquilles del recinte on se celebri l’espectacle, amb una antelació mínima d’1 hores abans de l’inici de l’esdeveniment , per la recollida de la/s entrada/s .Per accedir a la recollida , el COMPRADOR haurà de presentar en les taquilles:

  • La targeta de crèdit/dèbit amb la qual va realitzar la compra
  • El DNI/passaport del titular d’aquesta targeta de crèdit/dèbit
  • El resguard de l’operació de compra (Confirmació de compra) enviat per correu electrònic.

D ) Una vegada adquirida l’entrada, únicament es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l’esdeveniment, tret de casos de força major. En cas de cancel·lació no causada per força major, el COMPRADOR podrà sol·licitar el reemborsament en el termini de quinze dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma especificada per l’ORGANITZADOR i presentant, en tot cas, justificant de compra. En qualsevol cas de devolució, l’ORGANITZADOR únicament reemborsarà l’import de l’entrada no sent responsable de qualsevol altra despesa tals com, a manera d’exemple i amb caràcter merament enunciatiu, hotels, viatges, menjars, dietes etc.

 E ) El transcurs del termini establert en el paràgraf anterior sense que el COMPRADOR hagi sol·licitat la devolució de l’import corresponent a les compres efectuades, s’entendrà com a renúncia per part d’aquest a la devolució del imports que , si escau, poguessin correspondre’ls. En cap cas procedirà devolució alguna més enllà dels terminis establerts.

La impossibilitat del COMPRADOR d’assistir a l’espectacle per causes alienes a l’ORGANITZADOR i/o l’error en realitzar l’adquisició no seran motius vàlids per sol·licitar la devolució de l’import del preu de les entrades.

F ) L’ORGANITZADOR es reserva el dret de modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats, i també decretar la suspensió de l’espectacle.

CONDICIONS D’ACCEÉS I ESTADA EN LES INSTAL·LACIONS DE L’ESPECTACLE

A ) L’ORGANITZADOR, es reserva sempre el dret d’admissió . Qualsevol menor de 16 anys , haurà de venir acompanyat d’un adult responsable.

B ) Per raons de seguretat, en el moment d’accedir al recinte, els assistents poden ser registrats no permetent-se, en cap cas, l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos o que estiguin prohibits per la normativa vigent de seguretat en espectacles públics. Queden terminantment prohibides i per tant, legitimaran la prohibició d’accés les següents conductes:

  • La introducció de begudes alcohòliques, armes, instruments susceptibles de ser utilitzats com a tals, bengales, focs d’artifici o objectes anàlegs.
  • La introducció i exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que impliquin incitació a la violència.
  • Trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics o substàncies anàlogues.

C ) L’ORGANITZADOR podrà negar l’accés o expulsar del recinte al portador de l’entrada en cas d’incompliment de les presents condicions o bé en cas de  desatendre les indicacions efectuades pel personal de l’organització o personal del recinte

La denegació d’accés o expulsió també es podran dur a terme en el cas que, racionalment, pugui preveure’s que la permanència en el recinte suposi una situació de risc o perill per el propi portador o per els altres assistents a l’esdeveniment, responsabilitzant-se  personalment al portador, en tots els casos, per les seves pròpies accions i omissions quan aquestes provoquin lesions a tercers o danys materials.

D ) LORGANITZADOR es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual de l’espectacle. Es prohibeix  fer fotografies, amb i sense flaix, filmar o registrar vídeo. El portador de l’entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges presses dins dels recintes per diferents mitjans per la seva posterior difusió informativa o promocional, i autoritza aquest ús.

Si existeix vídeo vigilància en l’accés li informem que la seva imatge passarà a formar part del fitxer responsabilitat de l’organitzador amb la finalitat de control d’accessos i seguretat de l’esdeveniment, així com resolució de qualsevol incidència. Té dret a exercitar respecte al tractament de les seves dades el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició als mateixos davant l’organitzador de l’esdeveniment

DE L’ÚS DE LES ENTRADES ADQUIRIDES

A ) La/s entrada/s adquirides en aquesta web has de ser custodiades fins el dia de l’esdeveniment con si fos diners en metàl·lic. EL COMPRADOR de l’entrada o la persona a nom de la qual es personalitza l’entrada, assumeix tota responsabilitat en cas de duplicat, fotocòpia o falsificació de la mateixa, perdent tots els drets que aquella li atorga per poder accedir al recinte.

B ) L’ORGANITZADOR no es fa responsable de cap pèrdua  o robatori d’entrades. Així com tampoc de cap pertinença personal.

C ) L’adquisició  d’entrades no atorga al COMPRADOR el dret a utilitzar la mateixa, o el seu contingut amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos els concursos, regals i/o sorteig), si no es amb el consentiment exprés i escrit de l’ORGANITZADOR. L’incompliment d’aquesta prohibició legitimarà a l’ORGANITZADOR per a la inutilització de la/s entrada/s  i l’inici de quantes accions legals consideri oportunes per la reclamació dels danys i perjudicis que tal conducta hagi pogut ocasionar a l’ORGANITZADOR.

DADES PERSONALS I POLÍTICA DE PRIVADESA

De conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal i normativa de desenvolupament , les dades personals  dels COMPRADORS s’incorporaran d’un fitxer automatitzat del que  MILNOTES SCP amb domicili  Joan Pere Fontanella, 10 de Granollers 08401, és responsable.

La incorporació de tals dades al fitxer en qüestió s’efectuarà per poder dur a terme la gestió i seguiment de compravenda i finalitat comercial i promoció d’altres espectacles de l’ORGANITZADOR.

Et recordem el dret  d’accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-te al tractament de les teves dades mitjançant comunicació escrita a l’adreça postal C/ Joan Pere Fontanella, 10 de Granollers 08401 o bé a la següent adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISCDICCIÓ

A la compravenda d’entrades que es duu a terme a través d’aquest *site li resulta d’aplicació la legislació espanyola.

Per a qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en l’execució de la compravenda, les parts es comprometen a la jurisdicció dels jutjats i Tribunals de Granollers amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls